регистрирай услуга безплатно | за реклама | за Спешно.Инфо
от дата: Pick a date до дата: Pick a date

Европейският парламент - организация и работа

Европейският парламент се избира, за да работи в полза на интересите и да защитава правата, на гражданите от Държавите членки на Европейския съюз. Днес в него са представени близо 500 милиона души от 27 страни. През септември 1952 Европейската общност за въглищата и стоманата създава "Общо събрание", като 78-те негови члена са излъчени от националните парламенти на шестте страни, съставляващи Общността. Събранието се разширява през Март 1958, за да покрие и Европейската икономическа общност, както и Евратом и е прието името "Европейска парламентарна асамблея". Този орган е прекръстен на Европейски парламент през 1962. През 1979 членовете на Парламента за първи път се избират с преки избори.

Работа на парламента

Европейският парламент се събира на открити заседания. Неговите решения, становища и разисквания се публикуват в Официалния вестник на Европейските общности.
В пленарната зала членовете на Eвропейския парламент не са разпределени по национални делегации, а по парламентарни групи. От друга страна те участват в комисии и в парламентарни делегации: могат да бъдат техни членове - титуляри или заместници.
Всеки месец членовете отиват за една седмица в Страсбург за пленарната сесия. Освен това известен брой допълнителни двудневни сесии се провеждат в Брюксел. Генералният секретариат се намира в Люксембург.
Всеки месец в продължение на две седмици те участват в съвещанията на парламентарните комисии, които се провеждат в Брюксел. Последната седмица е посветена на съвещанията на парламентарните групи.
Благодарение на своите писмени и устни преводачи Парламентът работи на всички официални езици на Съюза.

Организация

Председателят ръководи всички дейности на Парламента и неговите органи.
Той председателства пленарните сесии, съвещанията на Бюрото и на Конференцията на председателите.
Той представлява парламента в отношенията с всички външни институции и по-специално в международните отношения.
Бюрото е органът на институцията, осигуряващ нормативното й ръководство и притежаващ компетенции относно бюджета на Парламента и административните въпроси, персонала и организацията. То се състои от Председателя и четиринадeсетте заместник-председатели, както и петима квестори, които имат консултативен глас. Квесторите отговарят за административните въпроси , пряко свързани с депутатите.
Конференцията на председателите се състои от Председателя на Парламента и председателите на парламентарните групи. В качеството й на политически ръководен орган на Парламента тя определя правомощията и броя на членовете на комисиите и на парламентарните делегации, взима решение относно разпределението на местата в пленарната зала и подготвя календара и дневния ред на пленарните заседания. Тя разглежда препоръките на Конференцията на председателите на комисиите относно работата на комисиите и дневния ред на сесиите.

Политически групи

Мнозинството от депутатите са членове на политически групи. Известен брой парламентаристи не членуват в никоя група. Това са независимите депутати. Една политическа група трябва да бъде многонационална и да наброява определен минимум членове.
Понастоящем в Европейския парламент има седем политически групи. Някои политически групи са свързани с партии, организирани в европейски мащаб. Всяка политическа група има свой председател, бюро и секретариат.
Преди гласуването на пленарно заседание, политическите групи разглеждат докладите на парламентарните комисии в зависимост от политическата си ориентация и често внасят поправки. Те играят основна роля при определянето на дневния ред на пленарните заседания.

Парламентарни комисии

Постоянните парламентарни комисии са двайсет на брой. Tе подготвят работата на пленарните сесии на

Европейския парламент. Всяка комисия си избира председател и заместник-председател и разполага със секретариат.
Комисиите съставят и приемат доклади върху внесените проектозакони, както и доклади с предложения. Те подготвят и становища, предназначени за други парламентарни комисии.
Освен тези постоянни комисии Парламентът може да създава временни комисии и комисии за разследване.
Смесените парламентарни комисии поддържат връзки с парламентите на страните кандидатки за присъединяване; интерпарламентарните делегации поддържат връзки с парламентите на трети страни.

Генерален секретариат

Под ръководството на Генералния секретариат около 4000 служители, назначени с конкурс от всички държави-членки на Съюза, обслужват Европейския парламент. Парламентарните групи си имат собствени сътрудници; депутатите разполагат с парламентарни асистенти. Европейският парламент трябва да се справя с проблемине следсвие на многоезичието - около една трета от служителите са свързани с тези дейности - както и с трите работни места - Страсбург, Брюксел и Люксембург.
източник: europarl.bg и europarl.europa.eu

10 неща, които би трябвало да знаете за Европейския Парламент
Правата и задълженията на евродепутатите
Изборно законодателство
Решения на Европейския парламент
Bulgarian TOP012345