регистрирай услуга безплатно | за реклама | за Спешно.Инфо | партньори
от дата: Pick a date до дата: Pick a date

»Икономика

10:06 понеделник, 22 март

Всички фирми са задължени да подадат Декларация по чл. 15

Всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи, и юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, са задължени през 2010 г. да подадат новият образец на Декларацията по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Съдържанието на новата Декларация е в съответствие със задължението на страните – членки на Европейския съюз да изготвят доклади за практическото прилагане на законодателството, в конкретния случай – на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на над 20 наредби, с които се установяват минимални исисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Главна инспекция по труда започна приемането на Декларацията, която се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието ежегодно в срок до 30 април на следващата година.

За 2010 година срокът за подаване на Декларацията е удължен до 30 юни 2010 г.

Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, писмено се уведомява териториалната дирекция „Инспекция по труда“ в срок до 30 април на следващата година. Уведомления за неподаване на годишна декларация поради непроменени за деклариране обстоятелства ще се подават през 2011 г.

Подаването на Декларацията е свързана с обстоятелството, че работодателите са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.

Освободени от задължението да подават Декларация са само лицата, които работят за своя сметка сами, т.е. нямат нает персонал.

Декларацията е публикувана на Интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ www.gli.government.bg в рубриката „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ”.

В същата рубрика има указания и подробна Инструкция за попълване и подаване на Декларацията.

Декларацията се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път. При първия вариант на практика подаването става на място в съответната дирекция „Инспекция по труда”. В този случай декларацията може да бъде подадена лично от задълженото лице или от упълномощен негов представител.

Вторият вариант позволява декларацията да бъде подадена по електронен път, чрез универсален електронен подпис (УЕП). В този случай, задълженото лице или законният му представител, трябва да притежава УЕП. Ако задълженото лице или законният му представител не притежава УЕП, подаването не може да стане чрез упълномощен представител, притежаващ УЕП

Санкцията за неподаване на Декларацията в срок е в размер от 100 до 500 лв. (ако не подлежи на по-тежко наказание), а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв. / speshno.info

Новината може да бъде споделяна под лиценза
Creative Commons - Attribution (CC-BY), версия 2.5

Bulgarian TOP 0 1 2 3 4 5