регистрирай услуга безплатно | за реклама | за Спешно.Инфо | партньори
от дата: Pick a date до дата: Pick a date

»Икономика

13:45 понеделник, 2 април

Перник се съзтезава за проект за облагородяване на индустриалната зона

Перник  се съзтезава за проект за облагородяване на индустриалната зона

инж. Иван Искренов

„ReTinA – Revitalization of Traditional industrial areas in South-East Europe” се изпълнява чрез Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 -2013, цел „Европейско териториално сътрудничество”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие. Проектът отговаря на приоритет 4 „Зони за устойчив растеж” и е един от одобрените 40 проекта от голям общ брой на подадените заявления. Управляващ орган на програмата е Националната агенция за развитие – Унгария (www.southeast-europe.net) , а националното звено за контакт в България – Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Проектните дейности ще бъдат изпълнявани за период от 3 години от 10 партньора: 8 общини – район Будапеща, община Чепел (Унгария) – водеща, община Ферара (Италия), община Кошице (Словения), община Комотони  и община Таврос (Гърция), община Иаш и община Галати (Румъния) и община Перник (България), и два научни института – Италиански център за регионално развитие и Университета „Марибор” в Словения. Всички избрани общини имат сходни икономически характеристики, наличие на индустриална територия, нужда от промяна на индустриалния характер на зоната.

Гласувайте за българския проект тук!

Общият бюджет на проекта е в размер на 3 327 500 евро като бюджетът за Община Перник в него е 275 800 евро, от които 15 % е националното съфинансиране.

Екипът се ръководи от инж. Иван Искренов, директор на Дирекция „Икономическо развитие, управление на собствеността, европейски проекти” и Мила Кръстева – координатор и комуникатор на проекта.

Г-н Искренов, интересът към тази програма явно е голям. От подадените 822 заявления за интерес, едва 40 са достигнали до крайната фаза на финансиране. Какво според Вас дава предимство на проекта, по който Община Перник работи?

Иван Искренов: Проектът отговаря изцяло на общата стратегическа цел на програмата, а именно да се подобри процеса на териториална и икономическа интеграция, както и да съдейства за сближаване и конкурентоспособност чрез транснационални партньорства. Чрез дейностите на проекта е предвидено изпълнението на тази цел и в двете и посоки. Първо, ясната нужда за увеличаване на инвестиционните възможности и подобряване на бизнес средата в зона, която в близкото минало е била силно развита индустриално, и която на този етап се нуждае от възстановяване в съвременни условия. Наличието на голям брой средни и малки предприятия в зоната, които са създадени след финализираната приватизация на металургичния завод „Стомана” и които имат нужда от създаване на обща среда за развитие. Подобни нужди, от различно естество, са дефинирани и в останалите целеви общини по проекта. И второ – възможността чрез него да бъде разработена транснационална методология и постигнато реално взаимодействие между зоните от всички държави. Това са предимствата, която явно комисията е оценила.

Стартът на проекта бе даден през месец юни тази година. Какво се случи оттогава? Какво предстои?

Иван Искренов: ReTinA е в пълното си действие към настоящия момент. Извън текущите работни срещи с колегите от другите страни, в Перник започнахме с пресконференция, на която представихме проекта. Срещата имаше за цел, както да го обяви на обществеността, така и да създаде основата за сформиране на група от заинтересовани страни за участие в него. На нея присъстваха представители на пернишки фирми, локализирали седалището или дейността си на територията на бившата фирма „Стомана”, в района на улица „Владайско въстание”, представители на пернишките медии и общински служители.

По проектните дейности вече работим със „Стомана индъстри” АД, „Кльокнер Металснаб”, „Колхида метал” АД, „Леми Трафо” ЕООД, „Мал – Мук” ООД, „Сигма – ИС” АД, „Полидиас” СД, „Адомит” ООД, „Нефтошисти” ООД и „Монтажи” ЕАД. Важно е да се знае, че това е отворена система, в която ние ще се стремим до края на проекта да обхванем всички предприятия на тази територия. В момента изследваме нуждите на бъдещите инвеститори, което в пълна степен ще обоснове необходимостта от създаване на Индустриален бизнес парк. За него предстои да бъде изготвен идеен и технически проект, както и да се разработят добри практики за институционализиране и управление.

Това е част от територията на Община Перник, в която все още има нередности и спорове по собствеността на земята. В периода на приватизацията, след 1996 г., терена се раздели и разпродава на парче, без да има ясна визия за това какво се прави. Мислихте ли за този проблем, докато създавахте проекта? 

Иван Искренов: Всъщност това е и една от причините, която ни отведе към проекта. В момента, на тази територия от 4-5 хил. декара има имоти, които са частна, общинска и държавна собственост.  Разбира се, това създава проблеми на „съжителстващите” собственици, какъвто например е проблема с поддръжката на общинските пътища, останали в частните имоти. В тази връзка е и една от основните дейности на ReTinA – проучване на зоната и изготвяне на подробен устройствен план, съгласно българското законодателство. Чрез него целим да определим границите на бъдещия бизнес парк, както и да бъдат отделени ясно частните от държавните и общински имоти.

Като говорим за съжителство, как си представяте, че ще се „сработят” фирмите, на които ще предложите зоната на бизнес парка? Общи са трудностите по прилагане на публично-частното партньорство в България. Липсата на категорично законодателство в тази посока, както на национално, така и на европейско ниво, не помага на процеса. 

Иван Искренов: Това, което казвате е вярно. Но именно с подобни проекти имаме шанс да се научим да работим заедно – държава, община, бизнес, неправителствен сектор. За реализация на самото публично-частно партньорство, в проекта е предвидено да бъдат създадени правила и норми, които в най-добра степен да го регламентират. Необходимо е да бъдат обединени усилията на общината и фирмите, които ще бъдат част от бизнес парка, с ясната идея да могат да бъдат подпомагани инвестиционни проекти на самите фирми. Да бъдат привлечени и външни участници – представители на неправителствения сектор, различни консултантски фирми, които работят в подкрепа на бизнеса и икономическото развитие на региона.

В тази връзка сме предвидили и изготвянето на инвестиционен план, който да покаже ангажиментите на всички играчи на терена. За целта ще използваме резултатите от анализа и нуждите на самите инвеститори. Като пример мога да дам няколко проблема, които сме успяли да дефинираме до момента, по които ще бъдат разработени конкретни модели за партньорство и които ще целят тяхното разрешаване.

Трудностите и неяснотите, които фирмите изпитват по отношение на набирането на специалисти: ще предложим създаването на „Единен център за образование и преквалификация”, който в най-голяма степен да отговаря на нуждите на предприемачите в зоната. Разбира се, с всички съпътстващи необходими дейности и стъпки към него.

Проблемите с осигуряване на добро европейско и международно ниво на комуникация и поддържане на необходимата конкурентоспособност: чрез капацитета на Бизнес парка, използване на общи преводачи за преодоляване на езиковите бариери, развойно звено, което да поддържа необходимата информация в областта на новите технологии, общо административно обслужване, общо обслужване на инфраструктурата и други.

Много амбициозни цели сте си поставили. В началото говорихте за общата цел на програмата, която акцентира и върху транснационалните партньорства. Как ще се възползва Перник от толкова много и различни партньори в този проект?

Иван Искренов: Вече казах, че по проекта се предвижда разработване на транснационална методология за възстановяване на изоставени индустриални зони. Ще бъдат изградени и комуникационни инструменти, материали, интернет страница на проекта, мрежа за неговото поддържане.

На територията на всичките осем общини, включени в проекта, съществуват индустриални зони, които се нуждаят от възстановяване или които вече са възстановени. Водещата унгарска община Чепел, например, развива отрасли като производство на машини и инструменти, трансформатори, колела и мотоциклети, металургия, леене на желязо и стомана, произвежда течна стомана и стоманени продукти. Сами можете да прецените какви добри възможности за контакти се създават пред пернишките фирми. И това е само една от общините на проекта. Остава да се надяваме, че самите фирми ще оценят тази възможност.

 

Интервюто взе: Галина Асенова

Новината може да бъде споделяна под лиценза
Creative Commons - Attribution (CC-BY), версия 2.5

Bulgarian TOP 0 1 2 3 4 5